back to home dude

Yeti Sensation

Yeti Sensation

Về Yeti Sensation

Trong nhiều năm con người cố gắng bất lấy huyền thoại Yeti. Con người chỉ nhìn thoáng qua anh ấy. Nhưng có một bức ảnh cụ thể nào không? Không thể nào. Nhưng bây giờ họ đã tìm ra được điểm yếu của anh ấy. Quả berri? Bạn có thể thu thập tất cả những quả berri bạn muốn, nhưng bạn có thể bị bắt. Đó là mặt trái của sự việc. Hãy xem bạn có thể đi được bao xa mà không bị bắt.