back to home dude

Xếp ngọc

Xếp ngọc

Về Xếp ngọc

Xếp những viên ngọc thành một bộ gồm 3 viên hay nhiều hơn. Bạn sẽ nhận được điểm thưởng kh bạn xếp cùng lúc 4 hoặc 5 viên.