back to home dude

Xếp kim cương 1

Xếp kim cương 1

Về Xếp kim cương 1

Nhóm 3 hay nhiều viên gạch cùng màu lại với nhau để làm cho chúng biến mất.