back to home dude

Xếp gạch

Xếp gạch

Về Xếp gạch

Xoay chuyển những khối gạch để tạo ra những đường thẳng vì những đường thẳng này sẽ tự biến mất trước khi sân chơi bị lấp đầy bởi các viên gạch