back to home dude

Viên Đá

Viên Đá

Về Viên Đá

Hãy chắc chắn rằng viên đá đến được phía bên kia của màn hình và sang được màn chơi tiếp theo.