back to home dude

vex 4

vex 4

Về vex 4

VEX 4 đưa Vex lên một tầm cao mới! Trò chơi stickman nhịp độ nhanh này đưa các kỹ năng của bạn vào thử nghiệm. Chạy, nhảy, trượt, bơi và tránh chướng ngại vật, VEX 4 có tất cả. Hoàn thành 9 hành vi, 9 chế độ cứng, Vexation và Phòng thử thách!