back to home dude

Truck Loader 4

Truck Loader 4

Về Truck Loader 4

Hãy tải tất cả những chiếc hộp vào xe tải! Sử dụng trục nâng nam châm của bạn để túm lấy những vật thể và kích hoạt nút để giúp bạn đi qua từng cấp độ. Nếu bạn thực hiện nhanh, bạn có thể đạt được 3 tia sáng trên cùng một cấp độ!