back to home dude

Trò Chơi Khó Nhất Của Nickelodeons

Trò Chơi Khó Nhất Của Nickelodeons

Về Trò Chơi Khó Nhất Của Nickelodeons

Đây là trò chơi khó nhất chưa từng có của Nickelodeons. Chúng tôi nói thật đấy. Bạn không tin ư? Hãy đọc lại tên của trò chơi. Giờ thì bạn biết là chúng tôi không đùa rồi đấy. Vậy hãy chọn một nhân vật. Chọn một phông nền. Sẵn sàng để thua. Một, Hai, Ba. THUA!