back to home dude

Tom's Trap-O-Matic

Tom's Trap-O-Matic

Về Tom's Trap-O-Matic

Hãy giúp Tom đuổi bắt Jerry bằng cách xây một chiếc máy để đặt bẫy trong trò chơi này! Bạn có thể nghĩ ra một phương án khôn ngoan để giải quyết trò chơi này không?