back to home dude

Thực vật và thây ma

Thực vật và thây ma

Về Thực vật và thây ma

Hãy bắt lấy những tia mặt trời và trông hoa hướng dương để có thêm mặt trời. Bạn sẽ cần mặt trời để trồng cây và dùng cây để đánh bại những thây ma.