back to home dude

Thrill Rush 1

Thrill Rush 1

Về Thrill Rush 1

Giờ thì đến lượt bạn lái chiếc tàu lượn cao tốc này, tất cả mọi thứ như sắp sụp đỗ! Nhảy, cúi và né những vật thể khác nhau và cố gắng sống còn trong trò chơi mạo hiễm này. Sử dụng số tiền bạn có được để mua thêm những chiếc xe và nhân vật mới!