back to home dude

Thế giới Bingo

Thế giới Bingo

Về Thế giới Bingo

Tất cả mọi người đều thích Bingo! Người phát ngôn sẽ nêu ra những con số và bạn kiểm tra nếu trên tấm thẻ của bạn có những số ấy. Khi bạn hoàn thành một đường thẳng, bạn chỉ cần nhấn vào một nút. BINGO!