back to home dude

Tên trộm Bob 4

Tên trộm Bob 4

Về Tên trộm Bob 4

Tên trộm Bob 4 là mức độ 4 của trò chơi tên trộm xảo quyệt. Lần này, Bob sẽ đến Pháp. Hãy giúp anh ấy tránh CCTV camera, robot gác cổng và các chiến binh khi anh ấy đang đi ăn trộm