back to home dude

Sudoku 2

Sudoku 2

Về Sudoku 2

Hãy điền các số từ 1 đến 9, sao cho mỗi số chỉ xuất hiện 1 lần trong mỗi hàng, mỗi cột và mỗi nhóm.