back to home dude

Stick Fight 2

Stick Fight 2

Về Stick Fight 2

Bạn là một chiến binh huyền thoại. Nhiều chiến binh từ khắp các nơi trên thế giới đang tìm để chiến đấu với bạn. Hãy chỉ cho họ khả năng của bạn nhé.