back to home dude

Stick Avalanche

Stick Avalanche

Về Stick Avalanche

Hãy canh chừng những vật đang rơi xuống! Đừng để bị đâm! Hãy kiếm thêm điểm bằng cách nhấn nút Nộp điểm sau khi trò chơi kết thúc