back to home dude

Sonic RPG: Eps 1 Part 2

Sonic RPG: Eps 1 Part 2

Về Sonic RPG: Eps 1 Part 2

Sonic đang theo sau Dr.Eggman để dừng anh ta lại! Nhưng vị bác sĩ độc ác này không từ bỏ dễ dàng, và anh ta thậm chí có vũ khí mới đang chờ! chọn tấn công tiếp theo và cố gắng đánh bại đối thủ của bạn!