back to home dude

Shape Shifter

Shape Shifter

Về Shape Shifter

Dùng chuột để kéo những khối hình vào thanh chuyền đang chạy!Khi tất cả các chỗ trống đã được lắp đầy, thanh chuyền sẽ biến mất và những thanh khác sẽ bắt đầu với cấp độ nhanh hơn! Mỗi một cấp độ sẽ là những khối hình thử thách mới!