back to home dude

Nhấn Nút Màu Đỏ

Nhấn Nút Màu Đỏ

Về Nhấn Nút Màu Đỏ

Nhấn nút màu đỏ. Đừng nhấn nút màu xanh dương. Đừng nhấn nút màu xanh lá. Nhưng bạn phải nhấn nút màu đỏ. Nhấn nó mười lần. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện.