back to home dude

Papa's Hot Doggeria

Papa's Hot Doggeria

Về Papa's Hot Doggeria

Hãy làm việc trong nhà hàng bán xúc xích của bạn! Nhận những đơn yêu cầu khác nhau từ những khách hàng của bạn và cố gắng đạt được điểm càng cao càng tốt!