back to home dude

Pacman Advanced

Pacman Advanced

Về Pacman Advanced

Bạn phải ăn tất cả những chấm nhỏ. Những con ma đang muốn ăn thịt bạn. Nhưng bạn chỉ có thể ăn chúng khi bạn đã ăn chiếc đĩa lớn nhất.