back to home dude

Nối Trái Cây 2 HD

Nối Trái Cây 2 HD

Về Nối Trái Cây 2 HD

Chọn hai loại trái cây giống nhau mà có thể được kết nối lại với nhau mà không có thứ gì ngăn cản ở giữa. Hãy tiếp tục làm biến mất các loại trái cây và đừng quên để ý đến thời gian.