back to home dude

Người tải hàng 3

Người tải hàng 3

Về Người tải hàng 3

Đây là lúc để bạn tải hàng lên xe. Hãy nhặt lấy các thùng hàng bằng cách sử dụng nam châm, tải chúng lên xe và phải rời khỏi xe trước khi nó chạy đi!