back to home dude

Người đánh bom ở chiến tranh thứ 2

Người đánh bom ở chiến tranh thứ 2

Về Người đánh bom ở chiến tranh thứ 2

Bạn là phi công chiến đấu giỏi nhất và nhiệm vụ của bạn là loại bỏ kẻ thù. Hãy đảm bảo quay trở về an toàn.