back to home dude

Khám phá từ

Khám phá từ

Về Khám phá từ

Khám phá từ là trò chơi tìm kiếm từ mới vui nhộn. Trong trò chơi này bạn phải tìm và gạch các từ có đầy đủ chữ cái. Những chữ cái mới sẽ thay thế những chữ bạn đã sử dụng. Với mỗi mức độ mới bạn đạt được, các từ sẽ trờ nên dài hơn