back to home dude

New York Taxi License

New York Taxi License

Về New York Taxi License

Hãy thi lấy bằng lái xe taxi ở New York! Bạn có thể hoàn tất 18 bài khác nhau. Cố gắng đừng đụng vào mọi thứ, hoặc bạn phải bắt đầu lại từ đầu đấy.