back to home dude

Đế Chế Thế Giới Mới

Đế Chế Thế Giới Mới

Về Đế Chế Thế Giới Mới

Du hành đến Thế Giới Mới và bắt đầu xây dựng một thuộc địa. Bạn có thể sống sót qua các thời kỳ bằng cách thu thập các nguồn lực, đầu tư vào những dự áo, và làm những liên minh thương mại không? Cuối cùng, bạn sẽ phải sống sót qua Chiến Tranh Napoleonic!