back to home dude

Nào tiến lên Ninja.

Nào tiến lên Ninja.

Về Nào tiến lên Ninja.

bạn hãy tiến đến cổng thoát bằng cách sử dụng những kỷ năng của Ninja. Đu, trèo và nhảy.