back to home dude

Mythical Jewels

Mythical Jewels

Về Mythical Jewels

Hoán đổi hai viên kim cương để kết hợp ít nhất ba viên kim cương cùng màu và kiếm thêm điểm. Hãy kết hợp nhiều hơn 3 viên kim cương để thu thập thêm điểm và xem các viên kim cương để cho bạn thêm điểm. Điểm cao nhất của bạn là gì?