back to home dude

Metele al Ordenata

Metele al Ordenata

Về Metele al Ordenata

Bạn có quá mệt mỏi với chiếc máy tính nhiễu sự, những thứ phiền toái và những chương trình hư hại? Hãy xóa bỏ tất cả những phiền toái đó bằng cách đập vỡ chúng ra thành từng mảnh nhỏ!