back to home dude

Kết nối nông trại 2

Kết nối nông trại 2

Về Kết nối nông trại 2

Kết nối hai viên gạch giống nhau bằng cách nhấp vào chúng. Những viên gạch không cần phải được tiếp giáp, nhưng con đường kết nối hai viên không nên bao gồm hơn hai góc.