back to home dude

Kết nối Mah Jong

Kết nối Mah Jong

Về Kết nối Mah Jong

Nhấp vào những viên gạch vuông giống nhau để làm biến mất bàn chơi. Những viên gạch này sẽ di chuyển về phía dưới khi những viên giống nhau đã biến mất. Hãy nhanh tay lên nhé, vì thời gian không chờ bạn!