back to home dude

Jelly Rock Ola

Jelly Rock Ola

Về Jelly Rock Ola

Hãy di chuyển những viên kẹo đi lên và xuống, kết hợp những viên kẹo với nhau để phúc hồi chúng. Nếu bạn không làm được, cô Ola sẽ rất giận giữ! Hãy cố gắng để Ola vui bạn nhé. Trò chơi này tương tự với trò chơi phổ biến Candy Crush, nếu bạn thích trò Candy Crash thì bạn sẽ thích cả trò chơi này.