back to home dude

Hordes and Lords

Hordes and Lords

Về Hordes and Lords

bảo vệ đất nước của bạn chống đối lại những kẻ cướp. Kêu gọi đội quân của bạn và xếp họ vào vị trí chiến thuật.