back to home dude

Horde Siege

Horde Siege

Về Horde Siege

Bạn nấp trong nơi ẩn của mình, vì thể bạn có thể nhìn thấy kẻ thù đang tiến lại gần. Hãy nhắm kĩ và bắn để loại bỏ từng đối thủ.