back to home dude

Hoàng triều Thượng Hải

Hoàng triều Thượng Hải

Về Hoàng triều Thượng Hải

Chọn 2 khối giống nhau để lấy chúng ra sao cho không còn khối nào xuất hiện trên sân chơi.