back to home dude

Hang động pha lê

Hang động pha lê

Về Hang động pha lê

Hãy sắp xếp theo hàng gồm 3 hay nhiều những viên pha lê theo thứ tự để làm chúng biến mất.