back to home dude

Guitar Hero Hero

Guitar Hero Hero

Về Guitar Hero Hero

Ghi số điểm nhiều nhất bằng việc chơi một bản nhạc bằng ghi ta! Sử dụng các phím mũi tên để đánh đúng nhạc!