back to home dude

Grow Cube

Grow Cube

Về Grow Cube

sử dụng những vật thể tình cờ để di chuyển khối vuông đến vùng đất lạ trong trò chơi Grow này! Bạn có thể quyết định chuỗi tốt nhất trong trò chơi này không?