back to home dude

Flower Power

Flower Power

Về Flower Power

Cố gắng loại bỏ những bông hoa bằng cách tạo nhóm ba hoặc nhiều hơn cùng loại. Lưu điểm số của bạn sau khi kết thúc trò chơi.