back to home dude

Flappy Bird: Con Chim Choẹt

Flappy Bird: Con Chim Choẹt

Về Flappy Bird: Con Chim Choẹt

Bây giờ nhiệm vụ của bạn là để cho con chim nó bị choẹt nát. Hãy chờ cho đến đúng thời điểm rồi bấm chuột để cho con chim nó bị choẹt nát. Nếu bạn cho được con chim nhảy càng nhiều, bạn được điểm số con cao nhiều hơn nữa!