back to home dude

Fireboy and Watergirl 3

Fireboy and Watergirl 3

Về Fireboy and Watergirl 3

Hãy giúp Fireboy và Watergirl sống sót và qua các cấp độ khác nhau! Di chuyển hai nhân vật bằng các nút điều khiển hướng và nút kích hoạt để trợ giúp thêm. Bạn có thể thu thập tất cả các viên kim cương không?