back to home dude

Đóng vai cướp biển

Đóng vai cướp biển

Về Đóng vai cướp biển

Trong trò chơi này bạn đóng vai một tên cướp biển. Bảo vệ con thuyền của bạn và tấn công những con thuyền khác. Mua thêm đạn dược và sửa chữa tại cửa hàng.