back to home dude

Đội quân nhỏ

Đội quân nhỏ

Về Đội quân nhỏ

Đội quân nhỏ này đã đủ mạnh. Bạn cần phải có đủ lính để cho cuộc tấn công!