back to home dude

Deep Sea Hunter 1

Deep Sea Hunter 1

Về Deep Sea Hunter 1

Sử dụng chiếc tàu ngầm của bạn để tìm kiếm dưới biển kho báu bị đánh mất! Nếu bạn gặp phải những sinh vật biển, bắn chết chúng. Sử dụng số tiền mà bạn có được để mua thêm những nâng cấp mới trong cửa hàng!