back to home dude

Đặt bom 3

Đặt bom 3

Về Đặt bom 3

Hãy đặt bom ở vị trí chiến lược. Bạn phải loại bỏ kẻ thù. Chúc may mắn.