back to home dude

Đánh mất những viên bi của bạn

Đánh mất những viên bi của bạn

Về Đánh mất những viên bi của bạn

Bạn đang ở trong một mê cung. Cảnh giác với các bức tường và các mối nguy hiểm khác trong khi bạn thu nhặt các viên bi. Lưu điểm số của bạn sau khi hoàn thành trò chơi.