back to home dude

Đánh cầu trên bàn 2

Đánh cầu trên bàn 2

Về Đánh cầu trên bàn 2

Di chuyển bóng qua lại và người đầu tiên ghi được 7 diểm sẽ giành chiến thắng.