back to home dude

Cuộc chiến của kẻ lang thang

Cuộc chiến của kẻ lang thang

Về Cuộc chiến của kẻ lang thang

Lần này có cả một đội quân đuổi theo anh ta. Bạn hãy giúp anh ta trốn thoát nhé?