back to home dude

Circlo

Circlo

Về Circlo

Hãy cố gắng loại bỏ các bóng bằng cách xếp các nhóm 3 hoặc nhiều quả bóng cùng màu lại với nhau.